Kepala Badan Litbang
Nama
NIP
Pengkat/Golongan
: Dr. Drs. A. Fatoni, M. Si.
: 19720606 199203 1 012
: Pembina Utama Muda (IV/c)