Kepala Badan Litbang
Nama
NIP
Pengkat/Golongan
: Drs. Dodi Riyadmadji, MM.
: 19610402 198603 1 001
: Pembina Utama (IV/e)