KEPALA PUSAT LITBANG INOVASI DAERAH
Nama
NIP
Pengkat/Golongan
: Dr. Dra. ROCHAYATI BASRA, M.Pd
: 19671031 200112 2 001
: Pembina Tk. I (IV/b)