BIDANG PEMERINTAHAN UMUM
Nama
NIP
Pengkat/Golongan
: Ir. ENDAH KASTANYA, M.Si
: 19660131 199203 2 001
: Pembina Tk. I (IV/b)
SUBBIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN
Nama
NIP
Pengkat/Golongan
: YUNITA AMPERIANA, S.Sos
: 19660609 198603 2 001
: Penata Tk. I (III/d)
STAFF
Nama
NIP
Pengkat/Golongan
: SURYANTINI, S,Sos
: 19610907 199403 2 002
: Penata Tk. I (III/d)
SUBBIDANG KETAHANAN DAN KEWASPADAAN NASIONAL
Nama
NIP
Pengkat/Golongan
: TOMY KARSONO, SE
: 19730209 199403 1 006
: Penata Tingkat I (III/d)