BIDANG PEMERINTAHAN UMUM
Nama
NIP
Pangkat/Golongan
: Ir. ENDAH KASTANYA, M.Si
: 19660131 199203 2 001
: Pembina Tk. I (IV/b)
     
SUBBIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN
Nama
NIP
Pangkat/Golongan
: Ir. NIRWANA TAPIOMAS, MA
: 19650327 199503 2 001
: Pembina (IV/a)
     
STAFF
Nama
NIP
Pangkat/Golongan
: DANTI AYU FRADINA, S.IP
: 19971202 201908 2 001
: Penata Muda (III/a)
     
Nama
NIP
Pangkat/Golongan
: AYU FEBRIANA DWI ROSITAWATI, S.Stat
: 19970205 202012 2 020
: Penata Muda (III/a)
     
SUBBIDANG KETAHANAN DAN KEWASPADAAN NASIONAL
Nama
NIP
Pangkat/Golongan
: Dr. Ir. IRFAN SANGADJI, M.Si
: 19711106 200003 1 007
: Penata Tk. I (III/d)
     
STAFF
Nama
NIP
Pangkat/Golongan
: ALVIAN IMRON ROSADI, S.Stat
: 19940309 202012 1 012
: Penata Muda (III/a)